Nghiên cứu đứt đoạn nhỏ nhiễm sắc thể Y ở người bệnh vô sinh do không có tinh trùng hoặc ít tinh trùng : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 70

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37829Nghiên cứu đứt đoạn nhỏ nhiễm sắc thể Y ở người bệnh vô sinh do không có tinh trùng hoặc ít tinh trùng : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 70

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37829