Tuyển chọn các chủng vi sinh vật tạo chế phẩm nhằm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37868Tuyển chọn các chủng vi sinh vật tạo chế phẩm nhằm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37868