Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi, Thị Việt Hà-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Quỳnh Trang-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:51:29Z-
dc.date.available2017-05-17T06:51:29Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationNguyễn, T. Q. T. (2012). Tuyển chọn các chủng vi sinh vật tạo chế phẩm nhằm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050000452-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37868-
dc.description.abstractTổng quan tài liệu về tình hình nuôi trồng thủy sản trên thế giới; ảnh hưởng của một số điều kiện môi trường lên quá trình nuôi trồng thủy sản: nhiệt độ, độ ph, độ mặn ... Nghiên cứu tình hình ứng dụng biện pháp sinh học trong xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản. Trình bày các phương pháp nghiên cứu và đưa ra kết quả: tuyển chọn các chủng vi sinh vật, tạo chế phẩm.-
dc.format.extent86 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Vi sinh vật học (Full)-
dc.subjectSinh học-
dc.subjectVi sinh vật-
dc.subjectXử lý nước thải-
dc.subjectNuôi trồng thủy sản-
dc.titleTuyển chọn các chủng vi sinh vật tạo chế phẩm nhằm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 40-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000452_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorBùi, Thị Việt Hà-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Quỳnh Trang-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:51:29Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:51:29Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. Q. T. (2012). Tuyển chọn các chủng vi sinh vật tạo chế phẩm nhằm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050000452-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37868-
  dc.description.abstractTổng quan tài liệu về tình hình nuôi trồng thủy sản trên thế giới; ảnh hưởng của một số điều kiện môi trường lên quá trình nuôi trồng thủy sản: nhiệt độ, độ ph, độ mặn ... Nghiên cứu tình hình ứng dụng biện pháp sinh học trong xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản. Trình bày các phương pháp nghiên cứu và đưa ra kết quả: tuyển chọn các chủng vi sinh vật, tạo chế phẩm.-
  dc.format.extent86 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Vi sinh vật học (Full)-
  dc.subjectSinh học-
  dc.subjectVi sinh vật-
  dc.subjectXử lý nước thải-
  dc.subjectNuôi trồng thủy sản-
  dc.titleTuyển chọn các chủng vi sinh vật tạo chế phẩm nhằm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 40-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000452_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :