Xác lập cơ sở khoa học cho việc phát triển du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ : Luận văn ThS. Địa lý học: 60 31 95

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37887Xác lập cơ sở khoa học cho việc phát triển du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ : Luận văn ThS. Địa lý học: 60 31 95

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37887