Về nghiệm của một lớp phương trình tích phân kỳ dị Cauchy với dịch chuyển Carleman : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37925Về nghiệm của một lớp phương trình tích phân kỳ dị Cauchy với dịch chuyển Carleman : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37925