Sự tồn tại nghiệm của một hệ phản ứng các chất xúc tác - ức chế : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37928Sự tồn tại nghiệm của một hệ phản ứng các chất xúc tác - ức chế : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37928