Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất quận Hải An, thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Địa chính : 60 44 80

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37935Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất quận Hải An, thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Địa chính : 60 44 80

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37935