Đánh giá thực trạng công tác lập quy hoạch sử dụng đất và kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 - 2010 tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Địa chính: 60 44 80

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37938Đánh giá thực trạng công tác lập quy hoạch sử dụng đất và kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 - 2010 tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Địa chính: 60 44 80

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37938