Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất trên địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Địa chính: 60 44 80

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37939Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất trên địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Địa chính: 60 44 80

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37939