Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kỹ thuật GPS đo động xử lý sau trong đo đạc địa chính (thử nghiệm trên địa bàn thành phố Hải Phòng) : Luận văn ThS. Địa chính: 60 44 80

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37948Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kỹ thuật GPS đo động xử lý sau trong đo đạc địa chính (thử nghiệm trên địa bàn thành phố Hải Phòng) : Luận văn ThS. Địa chính: 60 44 80

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37948