Ứng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu và GIS trong đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của các đối tượng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện : Luận văn ThS. Địa chính: 60 44 80

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37968Ứng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu và GIS trong đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của các đối tượng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện : Luận văn ThS. Địa chính: 60 44 80

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37968