Nghiên cứu vi cấu trúc của các ôxit bằng phương pháp Simplex : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37999Nghiên cứu vi cấu trúc của các ôxit bằng phương pháp Simplex : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37999