Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu suất chuyển hóa isoflavone đậu tương từ dạng glycoside sang dạng aglucone : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38097Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu suất chuyển hóa isoflavone đậu tương từ dạng glycoside sang dạng aglucone : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38097