Nghiên cứu và thử nghiệm hạt nano kim loại được chức năng hóa bề mặt trong chẩn đoán vi khuẩn lao : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38101Nghiên cứu và thử nghiệm hạt nano kim loại được chức năng hóa bề mặt trong chẩn đoán vi khuẩn lao : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38101