Thử nghiệm tác dụng tăng cường miễn dịch in vitro của các chế phẩm cây Trinh nữ hoàng cung : Luận văn ThS. Sinh học : 60 42 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38102Thử nghiệm tác dụng tăng cường miễn dịch in vitro của các chế phẩm cây Trinh nữ hoàng cung : Luận văn ThS. Sinh học : 60 42 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38102