Nghiên cứu tác dụng hạ Glucose và Lipid của dịch chiết vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana L) : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38119Nghiên cứu tác dụng hạ Glucose và Lipid của dịch chiết vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana L) : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38119