Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết và tinh chế Mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia Mangostnan L. làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38127Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết và tinh chế Mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia Mangostnan L. làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38127