Nghiên cứu trùng hợp ghép quang hóa biến tính bề mặt màng lọc Polyamit và đánh giá một số đặc tính của màng : Luận văn ThS. Hóa học: 60 52 03 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38147Nghiên cứu trùng hợp ghép quang hóa biến tính bề mặt màng lọc Polyamit và đánh giá một số đặc tính của màng : Luận văn ThS. Hóa học: 60 52 03 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38147