Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu composite của TiO2 trên một số chất mang để xử lý phẩm màu DB 71 trong môi trường nước : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38152Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu composite của TiO2 trên một số chất mang để xử lý phẩm màu DB 71 trong môi trường nước : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38152