Đánh giá ảnh hưởng của dự án Đầu tư nâng cấp quốc lộ 4, đoạn nối Hà Giang - Lào Cai" tới hệ sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh và đề xuất các giải pháp giảm thiểu : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38191Đánh giá ảnh hưởng của dự án Đầu tư nâng cấp quốc lộ 4, đoạn nối Hà Giang - Lào Cai" tới hệ sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh và đề xuất các giải pháp giảm thiểu : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38191