Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Hải An, thành phố Hải Phòng: Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 60 85 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38304Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Hải An, thành phố Hải Phòng: Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 60 85 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38304