Mô phỏng bài toán vận chuyển neutron : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38311Mô phỏng bài toán vận chuyển neutron : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38311