Nghiên cứu đặc tính của một số loại bùn thải và phân lập các chủng vi khuẩn ưa nhiệt nhằm tái sử dụng bùn thải làm phân bón hữu cơ : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03 011

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38312Nghiên cứu đặc tính của một số loại bùn thải và phân lập các chủng vi khuẩn ưa nhiệt nhằm tái sử dụng bùn thải làm phân bón hữu cơ : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03 011

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38312