Nghiên cứu ứng dụng cơ chế phiên bản cơ sở dữ liệu thiết kế hệ thống thông tin hỗ trợ thực hiện quy trình đăng ký biến động đất đai cấp huyện (thử nghiệm trên địa bàn thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Địa chính: 60 44 80

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38314Nghiên cứu ứng dụng cơ chế phiên bản cơ sở dữ liệu thiết kế hệ thống thông tin hỗ trợ thực hiện quy trình đăng ký biến động đất đai cấp huyện (thử nghiệm trên địa bàn thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Địa chính: 60 44 80

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38314