Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở TiO2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nước : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 41

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38342Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở TiO2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nước : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 41

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38342