Về tính chất toán tử của toán tử tích phân kỳ dị với dịch chuyển Carleman

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38449Về tính chất toán tử của toán tử tích phân kỳ dị với dịch chuyển Carleman

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38449