Nghiên cứu biến tính một số vật liệu hấp phụ có nguồn gốc tự nhiên để xử lý Amoni trong nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38469Nghiên cứu biến tính một số vật liệu hấp phụ có nguồn gốc tự nhiên để xử lý Amoni trong nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38469