Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng quy trình phân tích đồng thời một số chất bảo quản trong da bằng phương pháp LC/MS/MS

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38474Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng quy trình phân tích đồng thời một số chất bảo quản trong da bằng phương pháp LC/MS/MS

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38474