Cơ sở khoa học phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường cho vùng hải đảo: Nghiên cứu điểm tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38488Cơ sở khoa học phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường cho vùng hải đảo: Nghiên cứu điểm tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38488