Nghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ của Graphen Oxit Dopping kim loại chuyển tiếp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38501Nghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ của Graphen Oxit Dopping kim loại chuyển tiếp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38501