Xây dựng mối quan hệ giữa các bài toán tổ hợp và xác suất : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38552Xây dựng mối quan hệ giữa các bài toán tổ hợp và xác suất : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38552