Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2014 : Luận văn ThS. Quản lý đất đai: 60 85 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38555Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2014 : Luận văn ThS. Quản lý đất đai: 60 85 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38555