Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc: Luận văn ThS. Quản lý đất đai: 60 85 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38574Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc: Luận văn ThS. Quản lý đất đai: 60 85 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38574