Hàm riêng của biến đổi chính tắc tuyến tính OF(a,b,c,d) cho trường hợp |a + d| >= 2 : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38575Hàm riêng của biến đổi chính tắc tuyến tính OF(a,b,c,d) cho trường hợp |a + d| >= 2 : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38575