Một số đặc tính của các chủng Acinetobacter baumannii gây nhiễm khuẩn bệnh viện mang gen NDM-1 kháng Carbapenem :Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38595Một số đặc tính của các chủng Acinetobacter baumannii gây nhiễm khuẩn bệnh viện mang gen NDM-1 kháng Carbapenem :Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38595