Phương pháp đạo hàm và các bài toán về tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất: Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38609Phương pháp đạo hàm và các bài toán về tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất: Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38609