Nghiên cứu đánh giá mức độ tổn thương do trượt đất đá để chủ động ứng phó với tai biến, lấy ví dụ xã Nấm Dẫn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang : Luận văn ThS. Địa chất: 60 44 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38646Nghiên cứu đánh giá mức độ tổn thương do trượt đất đá để chủ động ứng phó với tai biến, lấy ví dụ xã Nấm Dẫn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang : Luận văn ThS. Địa chất: 60 44 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38646