Xây dựng chương trình truyền thông và biến đổi khí hậu trong lực lực lượng công an tại các trại giam thông qua thí điểm tại Trại giam Yên Hạ : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38662Xây dựng chương trình truyền thông và biến đổi khí hậu trong lực lực lượng công an tại các trại giam thông qua thí điểm tại Trại giam Yên Hạ : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38662