Áp dụng số phức trong giải một số bài toán sơ cấp : Luận văn ThS. Toán học: 604601

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38688Áp dụng số phức trong giải một số bài toán sơ cấp : Luận văn ThS. Toán học: 604601

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38688