Về những bài toán tổ hợp và xác suất: Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38708Về những bài toán tổ hợp và xác suất: Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38708