Nghiên cứu quá trình phân hủy sinh học kỵ khí thu metan từ hỗn hợp rác thải sinh hoạt kết hợp bùn thải : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38722Nghiên cứu quá trình phân hủy sinh học kỵ khí thu metan từ hỗn hợp rác thải sinh hoạt kết hợp bùn thải : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38722