Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (thực nghiệm tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) : Luận văn ThS. Quản lý đất đai: 60 85 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38767Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (thực nghiệm tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) : Luận văn ThS. Quản lý đất đai: 60 85 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38767