Nghiên cứu sử dụng hạ tầng mạng viễn thông di động trong đo đạc địa chính bằng phương pháp đo GPS động thời gian thực : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 60 85 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38777Nghiên cứu sử dụng hạ tầng mạng viễn thông di động trong đo đạc địa chính bằng phương pháp đo GPS động thời gian thực : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 60 85 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38777