Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng kháng nguyên trong quy trình sản xuất Vắc xin cúm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38783

Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng kháng nguyên trong quy trình sản xuất Vắc xin cúm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38783