Công tác mô tả biên mục tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3879Công tác mô tả biên mục tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3879