Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp phục vụ cho phát triển bền vững ở tỉnh Hà Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38796Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp phục vụ cho phát triển bền vững ở tỉnh Hà Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38796