Tính toán phổ dao động của D-Glucose bằng phương pháp DFT : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 09

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38908



Tính toán phổ dao động của D-Glucose bằng phương pháp DFT : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 09

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38908