Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38916Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38916