Đa thức Trêbưsep và xấp xỉ Trêbưsep

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38930Đa thức Trêbưsep và xấp xỉ Trêbưsep

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38930