Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1973-2013 trong bối cảnh biến đổi khí hậu : Luận văn ThS. Thủy văn học: 62 44 02 24

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38985Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1973-2013 trong bối cảnh biến đổi khí hậu : Luận văn ThS. Thủy văn học: 62 44 02 24

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38985